Bộ định tuyến 4G công nghiệp Alotcer cho tự động hóa trạm điện

Tin tốt. Bộ định tuyến4G công nghiệp Alotcercho Tự động hóa trạm điện.

Bao gồm rơ le so sánh hướng, rơ le khoảng cách, rơ le so lệch dòng điện, rơ le so lệch sơ khai và rơ le điện áp với tính năng giám sát chuyến đi tuân thủ đầy đủ với xe buýt trạm IEC 61850.