Huawei USG6300 xây dựng IPSEC VPN

Cấu hình thông số Huawei USG6300 IPSEC

 

1. Đăng nhập vào giao diện cấu hình bộ định tuyến Huawei và nhấp vào “Mạng” “IPSEC” “Mới”.

Huawei USG6300 xây dựng IPSEC VPN

2. Sau khi tạo mới, cấu hình như hình bên dưới

Huawei USG6300 xây dựng IPSEC VPN

Thêm một luồng dữ liệu (mạng con ràng buộc), mỗi máy khách tương ứng với một luồng dữ liệu, hình sau là ví dụ: mạng con của máy khách là 172.15.50.0/24 và mạng con của máy chủ là 10.1.2.0/24. Sau khi thêm, máy khách mạng con của 172.15.50.0/24 có thể kết nối bình thường.

Huawei USG6300 xây dựng IPSEC VPN

Hình dưới đây cho thấy các tham số của giai đoạn đầu tiên của mã hóa IPSEC. Các bộ định tuyến máy khách tương ứng cần được cấu hình với các thông số giống nhau.

Huawei USG6300 xây dựng IPSEC VPN

Hình dưới đây cho thấy các tham số của giai đoạn thứ hai của mã hóa IPSEC.

Huawei USG6300 xây dựng IPSEC VPN

Cấu hình IPSEC của bộ định tuyến Alocter Industrial 5g

Cấu hình IPSEC của bộ định tuyến Alocter Industrial 5g

Bộ định tuyến Alocter 5G / 4G sẽ hiển thị trạng thái “đã thiết lập” sau khi kết nối thành công

Cấu hình IPSEC của bộ định tuyến Alocter Industrial 5g

Máy chủ sẽ hiển thị 172.15.50.0/24 liên kết này được kết nối thành công

Huawei USG6300 xây dựng IPSEC VPN