Cổng công nghiệp Alotcer hỗ trợ giao thức OPC UA nhúng tiêu chuẩn, có thể chuyển đổi dữ liệu thiết bị PLC thành dữ liệu giao thức OPC tiêu chuẩn và thực hiện chức năng của hệ thống OPC để truy cập dữ liệu thiết bị PLC đa dạng. Hiện tại, nó có thể được kết nối với các thiết bị giao thức như Modbus RTU, Modbus TCP và Modbus RTU Over TCP.

Cổng công nghiệp Alotcer

Môi trường kiểm tra:

Kiểm tra mạng LAN, IP cục bộ của bộ định tuyến (192.168.1.1), máy khách OPCUA (192.168.1.144), công cụ mô phỏng Modbus

công cụ kiểm tra: 1. Modbus Salve — Công cụ gỡ lỗi mô phỏng thiết bị Modbus

2. UaExpert — Công cụ GUI của OPCUA

Quy trình kiểm tra: 1. Thêm thiết bị loại Modbus (ModbusRtu, ModbusTCP, ModbusRtuOverTCP) trong cấu hình giao diện bộ định tuyến, thêm bảng ánh xạ thanh ghi thiết bị (định dạng: tên thanh ghi, kiểu dữ liệu, địa chỉ thanh ghi, độ dài thanh ghi; lựa chọn kiểu dữ liệu: SByte | Byte | Int16 | UInt16 | Int32 | UInt32 | Int64 | UInt64 | Float | Double | StringSTRING kiểu là độ dài chuỗi, các kiểu khác lớn hơn 1 sẽ tạo ra một mảng; ví dụ: reg1, String, 1,6;)

Thêm thiết bị loại Modbus

cấu hình giao diện bộ định tuyến

2. Đặt cổng máy chủ OPCUA (mặc định 4840, có thể thay đổi tùy theo nhu cầu, lưu ý không xung đột với các cổng khác)

Đặt cổng máy chủ OPCUA

 

3. Cài đặt Modbus Salve

Ảnh chụp màn hình cài đặt Device1 Modbus RTU

Cài đặt Device1 Modbus RTU

Cài đặt Modbus Salve

 

Ảnh chụp màn hình cài đặt Device2 Modbus TCP

Cài đặt Device2 Modbus TCP

Cài đặt Modbus TCP

 

Device3 – Ảnh chụp màn hình cài đặt Modbus Rtu Over TCP

Cài đặt Modbus Rtu Over TCP

 

Cài đặt Modbus Rtu Over TCP

4. Cấu hình máy khách OPCUA

Cấu hình máy khách OPCUA

 

5. Sau khi kết nối với máy chủ OPCUA, máy khách tạo tệp thiết bị (tệp ánh xạ đã đăng ký) và kéo tệp đó đến giao diện Dạng xem truy cập dữ liệu (dữ liệu sẽ thay đổi theo dữ liệu thiết bị Modbus)

kết nối với máy chủ OPCUA

kết nối với máy chủ OPCUA