Cổng Modbus

Modbus là một giao thức truyền thông tin lớp ứng dụng bao gồm ba loại gói dữ liệu: ASCII, RTU và TCP. Bản thân giao thức không định nghĩa lớp vật lý mà chỉ định nghĩa cấu trúc thông tin mà bộ điều khiển có thể nhận ra và sử dụng, bất kể phương thức giao tiếp của nó là gì.

Khi Modbus được truyền qua cổng nối tiếp, nó có thể chọn RTU hoặc ASCII, chỉ định thông điệp, cấu trúc dữ liệu, lệnh và phản hồi và yêu cầu kiểm tra dữ liệu. Loại ASCII sử dụng kiểm tra LRC, loại RTU sử dụng kiểm tra CRC 16 bit. TCP được vận chuyển trong Ethernet và vì TCP là một giao thức hướng kết nối đáng tin cậy nên không cần kiểm tra.

Cổng kết nối PLC công nghiệp 5G

Cổng công nghiệp 5G hỗ trợ chuyển đổi giữa các giao thức Modbus RTU / ASCII và Modbus TCP

Cổng công nghiệp 5G có thể chuyển đổi giữa Modbus RTU / ASCII và Modbus TCP. So với RTU, Modbus TCP bị hạn chế bởi RS485 và có những ưu điểm sau:
1. Có thể sử dụng mạng Ethernet hiện có, loại bỏ hệ thống dây RS485.
2. Nó có thể hỗ trợ nhiều máy chủ truy cập các thiết bị Modbus cùng một lúc.

Sự khác biệt giữa Modbus RTU và Modbus TCP
1. Địa chỉ nô lệ không còn là địa chỉ chính và bị bỏ qua hầu hết thời gian. Địa chỉ phụ được thay thế bằng địa chỉ IP ở một mức độ nhất định
2. Kiểm tra CRC không quá quan trọng và thậm chí có thể bị bỏ qua. Bởi vì đã có kiểm tra trong gói TCP, Modbus TCP chỉ cần hủy kiểm tra CRC, để tránh thực hiện lại “bánh xe”.

Để truyền dữ liệu Modbus sang Ethernet, phương thức TCP được sử dụng để chuyển giao diện TCP502. Lớp vật lý, liên kết dữ liệu, mạng và lớp truyền tải của giao thức đều sử dụng giao thức TCP. Chỉ ở cấp ứng dụng, Modbus được sửa đổi và sau đó được đóng gói; sau khi người nhận giải mã gói TCP, nó khôi phục lại khung Modbus ban đầu, sau đó Đặc tả của giao thức Modbus phân tích nó, sau đó đóng gói gói tin thu được vào TCP và gửi lại cho người gửi. Phương thức TCP không sử dụng định dạng dữ liệu như một liên kết nối tiếp, nó loại bỏ các địa chỉ thừa và kiểm tra, đồng thời thêm các tiêu đề.